Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

In Beeld: videos

Arbeidsmarkt

Wetgevende initiatieven en vragen inzake arbeidsmarkt

Er wordt wel eens gezegd dat onze arbeidsmarkten chronisch ziek zijn. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Er is iets van aan. Van de actieve bevolking worden er steeds meer mensen aan de deur gezet, knelpuntberoepen geraken niet ingevuld, oudere werknemers geraken niet meer aan de bak, te veel jongeren geraken niet aan een job, allochtonen krijgen geen eerlijke kansen, etc.

Het belang van een goed werkende arbeidsmarkt en tevreden werknemers kan niet genoeg worden benadrukt: voor de economische groei en de sociale welvaart, het opvangen van de vergrijzing en voor eenieders persoonlijke ontwikkeling. Wat er reilt en zeilt op de arbeidsmarkt, heel ruim genomen, houdt me bezig. Onderstaand vindt u de verschillende initiatieven die ik daaromtrent genomen heb:

 Laaggeschoolden hebben het vaak erg moeilijk op de arbeidsmarkt. Hun loonkosten zijn hoog in verhouding tot hun productiviteit. De flexi-job zou de werknemer in staat moeten stellen om sneller een fulltime baan te vinden en voor de werkgever zijn er verminderde sociale lasten. Zo kan ook de ondernemer sneller de stap zetten naar bijkomende vacatures. Meer informatie over de flexi-job staat in het onderstaande wetsvoorstel:

Wetsvoorstel tot invoering van de flexi -job

In België zijn de vakbonden mede verantwoordelijk voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Hierdoor kunnen zij hun kerntaken niet langer vervullen. Ik stel dan ook voor om de uitbetaling ten laste te leggen van de overheid. Zo kunnen vakbonden een rol spelen in de activering van hun leden. In de volgende resolutie is meer terug te vinden over de taken en de transparantie van de vakbonden.

Voorstel van resolutie over de activiteiten en de transparantie van de Belgische vakbonden.

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is vandaag de dag niet langer toepasbaar. Hierover stelde ik dan ook een voorstel van resolutie op.

Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende

De gelijke verloning van mannen en vrouwen is feitelijk nog altijd onbestaand, hierover diende ik dan ook volgende resolutie in:

Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen

Daarnaast diende ik een wetsvoorstel in aangaande het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca.

Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca

Verder stelde ik een voorstel van resolutie op inzake de invoering van de loopbaanrekening alsook het meer flexibel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven: 

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiële pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen

Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen

 Bij de geboorte van een kind heeft de vader recht op 10 dagen vaderschapsverlof op basis van zijn biologische band met het kind. Een lesbische meemoeder kan deze band niet aantonen, maar evenzeer neemt zij de taken op die behoren tot het ouderschap. Bijgevolg zou ook deze meemoeder recht moeten hebben op 'vaderschapsverlof'. Over het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof stelde ik volgend wetsvoorstel op:

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust

Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft

Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid

Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen

Voor wat betreft de toekenning van dienstencheques door werkgevers, diende ik het volgende wetsvoorstel in:

Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers

Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen

Vraag om uitleg en antwoord over het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep

Vraag om uitleg en antwoord over het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep (2)

Vraag om uitleg over de verloning van jobstudenten

Vraag om uitleg over het aanbieden van flexibele arbeidscontracten aan langdurig werklozen

Vraag om uitleg over de aanbevelingen over de bijsturing van de wet inzake het pesten op het werk

Schriftelijke vraag over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Schriftelijke vraag en antwoord over de betoging van 6 juni 2013 en de deelname van de Belgische overheidsdiensten en -bedrijven (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over meewerkende echtgenoten en het mini-/maxistatuut

Schriftelijke vraag over de staking bij Swissport en de minimumdienstverlening

Schriftelijke vraag en antwoord over de monitoring van de telefoon en e-mails bij overheidspersoneel (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag over de vakbondsbijdragen van werklozen en bruggepensioneerden (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over de website Flemme.be en sollicitatiefraude

Schriftelijke vraag en antwoord over thuiswerk voor ambtenaren bij uitzonderlijke weersomstandigheden

Schriftelijke vraag en antwoord over het inzetten van privédetectives op de werkvloer (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over de pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep

Schriftelijke vraag en antwoord over de betoging van 21 februari 2013 (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over thuiswerk bij de federale overheidsdiensten

Schriftelijke vraag en antwoord over de werkloosheid en de directe en indirecte kosten

Schriftelijke vraag en antwoord over malafide dienstenchequebedrijven en de sociale fraude

Schriftelijke vraag en antwoord over praktijkopleidingen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Schriftelijke vraag en antwoord over de staking van 30 januari 2012 (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over kortgedingen bij stakingen en de inzet van deurwaarders

Schriftelijke vraag en antwoord over de staking bij de NMBS (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over de impact van stakingen op uitzendkrachten

Schriftelijke vraag en antwoord over de sociale bijdragen en pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep (1)

Schriftelijke vraag en antwoord over de sociale bijdragen en pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep (2)

Schriftelijke vraag en antwoord over Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag

Schriftelijke vraag en antwoord over sociale bijdragen en pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep (3) (aan meerdere ministers gesteld)

Schriftelijke vraag en antwoord over zelfstandigen in bijberoep

Schriftelijke vraag en antwoord over schijnzelfstandigheid

 Schriftelijke vraag en antwoord over vaderschapsverlof, vaderschapshulp en de toekenning van dienstencheques