Skip to main content
  • Slide Mobile 2019 2b
  • Slide Mobile 2019 3b
  • Slide Mobile 2019 4b
  • Slide Mobile 2019 5b
  • Slide Mobile 2019 6b
  • Slide Mobile 2019 7b
  • Slide Mobile 2019 8b
  • Slide Mobile 2019 9c

In Beeld: videos

Democratie / Overheid

Wetgevende initiatieven inzake democratie / overheid

Een directe lijn tussen de burger en het wetgevend en uitvoerend stelsel is er al lang niet meer. In de VSA zijn ze al volop vertrouwd met het principe van de directe democratie, in België staat het systeem nog in z’n kinderschoenen. Wij hangen nog vast aan hoe het vroeger, ten tijde van de invoering van het algemeen stemrecht, eind 19e eeuw, was.

Toen behoorde men tot deze of gene ideologie (de christelijke, socialistische of liberale) maar tegenwoordig denken mensen niet meer zo verzuild. De samenleving zit anders ineen, het denken en doen van haar burgers ook. Nog zo’n voorbijgestreefd idee is dat van de stemplicht. In een kiessysteem dat de burgers de vrijheid laat al dan niet te gaan stemmen, moeten partijen en politici veel meer moeite doen om de kiezers te overtuigen om naar de stembus te gaan. Het zou de legitimiteit van de volksvertegenwoordigende instellingen alleszins ten goede komen. Daarom… schaf de opkomstplicht gewoon af. De directe democratie en alles wat met een efficiëntere overheid te maken heeft, houdt me bezig. Onderstaand vindt u de initiatieven die ik daarover genomen heb:

Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen

Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen

Wetsvoorstel ter ondersteuning van de samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude

Sociale confliten en de daarmee gepaard gaande stakingen brengen de continuïteit van een openbare dienst vaak in het gedrang. In het onderstaande wetsvoorstel pleit ik voor de waarborg van een minimale dienstverlening.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening

Jongeren verdienen inspraak in de thema's die hen aanbelangen. Hiervoor zijn er al tal van initiatieven opgericht, zoals de jeugdraad. Toch geloof ik in een nog sterkere participatie van jongeren aan het democratisch beslissingsproces. Om dit te verwezelijken stelde ik een wetsvoorstel op dat het mogelijk maakt om stemrecht te verlenen aan jongeren vanaf 16 jaar:

Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar

Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep

Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgelijke verplichtingen of van burgelijke opdrachten

Wetsvoorsstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaafing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement

Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen